LUPA přibližuje události, kterých si chceme všímat.
Ohnisko lupy může také popálit a může i zapálit.

Autorské desatero

Závazná pravidla publikování na webu Velkopopovická LUPA

1. Každý příspěvek na Lupě musí být podepsán vlastním jménem autora, pseudonymy nejsou přípustné. Za obsah příspěvku odpovídá výhradně autor.
2. Autoři publikují na Lupě zásadně bezplatně.
3. Autoři jsou povini uvádět zdroje, z nichž bylo čerpáno.
4. Autoři musí dbát na rozlišování faktů od osobních názorů.
5. Autoři se zavazují, že nebudou vědomě zkreslovat informace.
6. V příspěvcích publikovaných na Lupě musí být přísně dodržována zásada presumpce neviny.
7. Příspěvky na Lupě musí tématicky souviset s děním v obci Velké Popovice nebo jejím bezprostředním okolí.
8. Inzertní články nejsou přípustné, to se netýká veřejných společenských a sportovních akcí.
9. Doporučená maximální délka jednotlivého příspěvku je 300 slov. Příspěvek nesmí přesáhnout délku 500 slov.
10. Každý autor má nárok na publikování jednoho příspěvku týdně.

Na dodržování desatera dohlíží redakce Lupy, která může schválit opodstatněnou výjimku z bodů 7 až 10. V případě porušení desatera je redakce Lupy oprávněna příspěvek autora pozastavit na neveřejný a vyzve autora k nápravě. Nedojde-li k nápravě do 3 dnů je redakce oprávněna příspěvek vymazat. Proti rozhodnutí redakce Lupy není odvolání.

Autoři mohou své příspěvky zasílat přes email redakce nebo prostřednictví Facebooku.