Velkopopovické loučení s létem - Pravidla a podmínky MTBO Velkopopovické loučení s létem

bude na jaře 2021 ve Velkých Popovicích.


Pravidla a podmínky MTBO Velkopopovické loučení s létem

1. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a na vlastní zodpovědnost postihu ze strany majitelů pozemků nebo státních institucí. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, ohleduplnost k ostatním lidem, které potkávají na cestách a k sobě navzájem.

2. Každý účastník obdrží při registraci k závodu speciální tisk cykloturistické mapy Smart Maps se zakreslenými kontrolami. Mapa není vodovzdorně upravena.

3. Všichni účastníci obdrží při prezenci bodovou průkazku. Bez bodové průkazky nebude umožněn start. Bodová průkazka slouží k označní průjezdu kontrolami a učastníci ji musí mít u sebe po celou dobu závodu. V cíli odevzdají účastníci průkazku ke kontrole a zpracování pro výpočet pořadí.

4. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly po 2 minutách - do startovní zóny je proto vhodné dostavit se nejméně s 5 minutovou časovou rezervou tak, aby účastníci byli včas připraveni na svůj startovní čas (uveden ve startovní listině). Jestliže se účastníci dostaví později, přijdou o své minuty bez náhrady.

5. Startující obdrží krátce po startu lístek s bodovými hodnotami kontrol - jednotlivé kontrolní body mají různou hodnotu. Každý startující účastník volí strategii postupu tak, aby v daném časovém limitu získal průjezdem kontrolami co největší počet bodů.

6. Průchod kontrolními body si každý účastník značí samostatně do své vlastní bodové průkazky kleštičkami připevněnými k "lampionu", který je na kontrolním bodě umístěn.

7. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta nad stanovený limit je penalizována. Viz. Propozice.

8. Cizí pomoc, zejména při přesunech na trati, je zakázána. Závodíme čestně a v duch fair play. Pokud bude využití cizí pomoci se záměrem získání nečestné výhody prokázáno, bude závodník diskvalifikován.
Vzájemná pomoc v rámci registrovaného soutěžního teamu je přijatelná a není považována za porušení pravidel.

9. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v registračním formuláři, resp. potvrzením elektronického přihlašovacího formuláře, stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.

10. Celý závod se v rozumné míře řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici na www.mtbo.cz. Případné nejasnosti týkající se pravidel podléhají rozhodnutí hlavního rozhodčího.

pokr@pospokra.cz facebook +420 323 664 523